Boston

Gamberoni Sotto Olio

$18

Sautéed prawns, garlic, olive oil, pepperoncini

GLUTEN FREE